Balasang ed Halsema

Artist: Ruben Swing Tomas (English)
User: Joey Bayas
Duration: 130 seconds
Delay: 12 seconds
Chord names: Not defined
Abusive:
Comment:
Kapa en u ladtan jay melody/solo na, masadutak agaramid tabs hehe :)

URL

Uploaded:
June 10, 2021, 7:51 AM

Text

BALASANG ED HALSEMA
by Ruben Swing Tomas
Standard Tuning
Capo IV (Transpose it to E if there's no capo :)

Intro:  C Bb F G 
          C 
 C 
waday esay kantina sin igid di kalsada
                       G 
sin Banda na ed Halsema
ay en pay banbantayan di mestisa
                                 C 
ay balasang napintas napudaw iman
ad adoy mang-arem babaro ay guguwapo
                   G 
pag da amin pormado
uwat ak pay kumikidpe ya uwatak pay
                        C 
iitke balasang ay naaamo
Chorus:
 C 
naekdag san mukat ko
                     G 
nan abet san kiday ko
begew pay issan inilak seksi
ay panag awawak
                        C 
ya puyong ay mankilkilat

Guitar:  C G G C 

 C 
adiyak ninamnama ay saken baw laydena
                       G 
din balasang ed halsema
umigoyod yan kanana ayka ta man-inom ta
                       C 
di laydek yan duduwa ta
pinmatong sin lamesaan
ginaw-at nan botelya
                      G 
nabunsian din puseg na
dadake di gayenggeng ko kaman
mapket san yasyas ko tan umali
         C 
makitokdo
Chorus:
 C 
naekdag san mukat ko
                     G 
nan abet san kiday ko
begew pay issan inilak seksi ay
                                      C 
panag aw awak ya puyong ay mankilkilat
 C 
naekdag san Mukat ko
                     G 
nan abet san kiday ko
begew pay issan inilak seksi
ay panag aw awak ya puyong
                C 
ay man kil kilat
Outro:
 C G G C  2x

Link to my reference:
https://www.youtube.com/watch?v=Kjj_ehyFUxM

Nagan ko : Joey Bayas :)

Comments