03Purihin ang Diyos

Artist: MassSongs (Tagalog)
User: riclegaspi
Duration: 130 seconds
Delay: 12 seconds
Chord names: Not defined
Abusive:
Comment:
Ric

URL

Uploaded:
September 11, 2021, 9:21 AM

Text

PURIHIN ANG PANGINOON

Intro: (succession of D7 )

KORO:
          G     C 
    Papuri sa Diyos
     D      G 
    Papuri sa Diyos
     G      C    Am - G - D - G 
    Papuri sa Diyos sa kaitaasan.

 D          G 
At sa lupa’y kapayapaan,
 D          G 
At sa lupa’y kapayapaan,
 C  E7  Am  D   G  D  G 
Sa mga taong kinalulugdan Niya.

   D      G    D           G 
Pinupuri Ka namin, dinarangal ka namin.
 B7        Em        D  A  A7 - D 
Sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin.
 G      C     A7 - D 
Pinasasalamatan ka namin,
 G            C  A   G - D - G 
Dahil sa dakila mong angking kapurihan.

 G       C     A    D 
Panginoong Diyos, hari ng langit,
 B7           Em        A7  D 
Diyos Amang makapangyarihan sa lahat:

    G       C          A7    D 
Panginoong Hesukristo, bugtong na anak,
     G   D      G     C 
Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos.
 G  D  G 
Anak ng Ama.

KORO:
          G      C 
    Papuri sa Diyos
     D      G 
    Papuri sa Diyos
     G      C     Am - G - D - G 
    Papuri sa Diyos sa kaitaasan.

Instrumental:     G - Bm - Em - C - Am - D 
      G         GM7 
SOLO:     Ikaw na nag-aalis
 G7   C       A7  D 
     Ng mga kasalanan ng sanlibutan
       G - Em  Bm  C  Am7 - D 
     Maawa ka, maawa ka sa a---min.

     G             GM7 
ALL:      Ikaw na nag-aalis
       G7    C         A7    D 
    Ng mga kasalanan ng sanlibutan,
         G  D            G - Em 
    Tanggapin mo ang aming kahilingan,
         Bm  C            G 
    Tanggapin mo ang aming kahilingan.
    C       D        G       Em 
    Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama,
         Am      D7    G 
    Maawa ka, maawa ka sa amin.

Instrumental:     G - Bm - Em - Am7 - Dsus - G pause- D7 

KORO:
          G     C 
    Papuri sa Diyos
     D      G 
    Papuri sa Diyos
     G      C     Am - G - D - G 
    Papuri sa Diyos sa kaitaasan.

    D             G 
Sapagka’t Ikaw lamang ang banal
      D       G 
At ang kataas-taasan
 C                G        Am - D  G 
Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon.

 D       G 
Kasama ng Espiritu Santo
 D        G 
Sa kadakilaan

  Am   D  G - Em 
ng Diyos Ama, Amen.
  Am   D  G 
Ng Diyos Ama, Amen.

(Koro,with slow tempo)

KORO:
          G     C 
    Papuri sa Diyos
     D      G 
    Papuri sa Diyos
     G      C     Am - G - D - G 
    Papuri sa Diyos sa kaitaasan.

Comments