Aspitè

Artist: Raimond Irsara (Ladin)
User: raimond_acajo@rolmail.net
Duration: 200 seconds
Delay: 12 seconds
Chord names: Default
Abusive:
Comment:
Ladin song - Acajo group, Val Gardena - Italy

URL

Uploaded:
October 10, 2020, 6:25 PM

Text

Aspitè                                   Raimond Irsara

 Em7            Cadd9         H7/+9    Em7 
Leva ma che l becher ie pa bele jit ju 
                      Cadd9       H7/+9    Em7 
te ses pu che a te fè su t'adroves tu tan giut
 Em7           Cadd9     H7/+9    Em7 
Ciuldi muessen pa for aspitè sun te
   Em7        Cadd9         H7/+9     Em7 
Ne possesa preibel almanco n pue te spazè?
          Am7          Bm7         Am7         Bm7 
Tosc mes'eura bele te bani , massaries de uni sort
   G6                             Badd9 
Te es mo da te lavè ju, te onjer ite y te suië
        Am7      Bm7             Am7         Bm7 
Do iel pona i ciavëi che sta mo for ulache i uel
 G6                                  Badd9 
Ne ses mo nia cië trè sëura y te scumënces a tre ca

 Em7           Cadd9     H7/+9    Em7 
Ciuldi muessen pa for aspitè sun te
 Em7          Cadd9          H7/+9     Em7 
Ne possesa preibel almanco n pue te spazè?
 Em7           Cadd9               H7/+9  Em7 
Zenza es for prëscia y t'e va dut massa plan
   Em7            Cadd9        H7/+9  Em7 
ma canche l ie pra te po dessa duc scutè.
         Am7             Bm7          Am7                  Bm7 
Ne te abines nia plu i udleies, po ne ses nia cie eura che l ie
   G6                          Badd9 
samben che te ies tardiva fova pu da sel aspitè
           Am7           Bm7          Am7            Bm7 
Te muesses po cherdé su duc, che te venies n pue plu tert
    G6 
i autri ntant aspieta duc y stà bele n pue ert.
 Em7           Cadd9     H7/+9    Em7 
Ciuldi muessen pa for aspitè sun te
 Em7           Cadd9     H7/+9    Em7 
Ne possesa preibel almanco n pue te spazè?
 Em7           Cadd9     H7/+9    Em7 
Sambën dan pië via muesses mo cialè
 Em7           Cadd9     H7/+9    Em7 
sce sun whats app n'iel ruvà mo zeche de nuef
        Am7         Bm7        Am7           Bm7 
y po muessen pu respuender y mandè zeche amanonder
    G6                      Badd9 
y sambën che ti zeluler ie inò da ciarië su
        Am7              Bm7         Am7         Bm7 
Po n te abines nia plu la tle, i ciauzei ie da puzenè
      G6 …....
Y sauta mo n buton y chel ie enghe da cuncè
 Em7           Cadd9     H7/+9    Em7 
Ciuldi muessen pa for aspitè sun te 

Comments