Nan layad nan likatan

Artist: Bontoc songs (Tagalog)
User: iluvdenzel74
Duration: 130 seconds
Delay: 12 seconds
Chord names: Not defined
Abusive:
Comment: -

URL

Uploaded:
January 14, 2020, 7:34 PM

Text

Nan layad nanlikhatan lyrics
 
Nan layad nanlikhatan
Tet-eway sik-a
Layad ay nansikhafan
Nar-os cha am-in

Refrain

Seg-ang yangkhay
Nan wad-ay
Sik-a et achi mampay
Ya ngag kasin ta angnen
Nar-os cha am-in


San enta nen fuwekhan
 Adim ngen semken
San entan nin fachangan
Nar-os cha am-in

Ta ken mo mimowasan
Sumeg-ang ka man
Ta kasin ta libnayen
San layad tay chua

Layad ta ay chachama
Wedwechas fangunenta
Ta et ampay en amongta
Omafong tay chua

Layad ta, chachama
Into pay kasin chachi
Nar-os cha am-in.

Comments