Zejt Iz zejtun 2019

Artist: Serata Maltija (Malti)
User: Ivan Farrugia
Duration: 130 seconds
Delay: 12 seconds
Chord names: Not defined
Abusive:
Comment: -

URL

Updated last time:
Ivan Farrugia,
November 23, 2019, 4:39 PM

Text


Lewwel diska ghalikom illum inktibet  min Wayne Farrugia U Bernie and Pod 2017. Kien lewwel debutt taghna fi xena muzikali Maltija.  Titratta fuq storja ta mhabba fejn il mahbub  jispjega il mod kif it tfajla serqitlu qalbu. Ma jiqafx it tifhir lejn il mahbuba tieghu u tul id diska tinbena storja helwa ta mhabba li twassalom al futur li kull wiehed u wahda minnha jixtieq.....mhabba li tibqa ghal dejjem. Ghalikom hewla tal GhagebDiska mil Grupp Shazam li harget bejn wiehed u iehor 1976. Din id diska titratta loppost mid diska li ghadna ghamilna. Naraw storja ta koppja mifruda li xi hadd mill koppja qijed jiddiskrivi id dispjacir li qed ihoss fuq it tifel  li kellom min din listorja ta bejnithom. Lghajta, il karba li min telaq jigi lura hija emfasizzata fil korus ta din id diska. Ghalikom Ahseb fi tifel


Diska mill mibki Sammy Bartolo mil band New cuorey. Sammy twiled 18 August 1947 u kien minl Mellieha. Propja kien jismu Salvu imma shabu kieu jafuh bhala Sammy

Sammy bartolo beda il karriera tieghu bhala drummer u ghaqqad lewwel grupp tiju meta kellu 15 il sena. Ta 20 sena kien diga jdoqq regolari gewwa il Mellieha bay Hotel. Il band kienet ghada bla isem izda xi turisti taljani kienu jedju li dawn huma il qlub il godda ta lukanda. Frosi ghalekk lisem ta NEw cuorey inholoq

FLe 1972 band gewwa lingilterra liktar gewwa Manchester u Blackpool. BLura Malta u bdew jirrekordjaw lewwel diski taghhom bhal Il-Bajja tal-Mellieħa, Riviera Blu, Għajnejk Sbieħ and Bħal daż-Żmien Konna Flimkien u mil ewwel kienu ghamlu hit, nistaw nejdu ghadom jghamlu hit sal lum il gurnata

New cuorey regaw marru jdoqqu il boghod min xtutna, din i darba gewwa il kanada u hemmek irrekrdjaw id diska id-Dgħajsa tal-Latini. 

Fle 1976, hargu il klassika L-Aħħar Bidwi f’Wied il-Għasel bil lirika ta Alfred C. Sant u komposizzjoni ta Paul Abela. 

Nagglu ftit u immorru fle 1997, fejn New Courey regaw inaqdu wara hafna snin biex jirrekrdjaw id diski tahhom fuq CD. Kemm hu sabih kienet lahhar diska li ikkomponew in New cuorey. Wara dan ir rekording il pjan kien li jsifru lejn Lawstralja ghal kuncerti ohra izda Sammy Hallina flistess sena 20 ta Novembru 1997 fleta ta 50 sena.

Ghalikom Kemm hu sabih

Diska li jmiss hija ohra mill grupp taghna Bernie and pod. Inkitbet mil grupp stesss u harget fis sajf ta 2018 It-tema prinċipali tad-diska Qum, Dur u Iżfen hi l-imħabba li permezz ta’ din l-imħabba l-persuna l-oħra kapaċi tnessih mid-dwejjaq u timlielu ħajtu. Min qed jitkellem, lill-persuna l-oħra jistqarrilha li huma ta’ xulxin għal dejjem. Iż-żifna li hemm fid-diska hi ż-żifna tal-imħabba bejn dawn iż-żewġ maħbubin u permezz tar-ritmu f’din iż-żifna jixtiequ juru lid-dinja kollha kemm hi kbira u b’saħħitha mħabbithom. L-imħabba hi mqabbla mal-isbaħ fjur,li minn żerriegħa tikber f’xitla mill-isbaħ u li permezz tagħha l-imħabba kapaċi toħloq kulur jew aħjar pożittività fil-ħajja.

Ghalikom Qum Dur U Izfen

Diska li jmiss hija taghna wkoll u hrignija propju dan is sajf .Tittratta fuq episodji mill-ħajja li ħafna minna jsibu ruħhom fihom minn sbieħ il-jum, episodji ta’ delużjonijiet jew fallimenti li ġraw fil-ħajja. B’riżultat ta’ dan il-
falliment, il-bniedem ikun mitluf u bħallikieku jħoss id-dinja se taqa’ fuqu. Partimis-soluzzjoni hi li tieqaf ftit u taħseb. Moralment, ir-radd tas-salib jintuża wkollbiex il-bniedem jerfa’ ħarstu lejn is-sema u joffri l-problemi tiegħu lil Alla, metajkollu bżonn l-għajnuna.Għad li l-ferita tfiq, il-ħażin jibqa’ mnaqqax f’moħħna.Għaldaqstant, f’moħħna jibdew iberrnu għadd ta’ mistoqsijiet li wieħed ikun qedifittex tweġiba għalihom.Illum, tant il-ħajja saret mgħaġġla li biex titbissem saretrari. Faċli tgħid li int ferħan imma minn ġewwa tkun imkisser f’elf biċċa, għax kifjgħid il-Malti: bejn il-kliem u l-fatti hemm baħar jikkumbatti.

Forsi ngħix, forsi nħobb 
forsi ħajti nagħtiha skop
forsi ngħix u mhux neżisti
ngħid li nħoss u mhux li nistħi
kemm nixtieq konna għadna żgħar
fejn il-ħin ma tarahx sar
nixtieq forsi ngħix normali
iżda nistaqsi hijiex reali
nixtieq ngħix dil-ħajja u ninsa ....dan kollu huwa xewqa, tama li l-bniedem
jixtieq jara f’ħajtu

Il-melodija qiegħda tikkumplimenta l-lirika profonda u personali filwaqt li fir-
ritornell, il-kelliem liriku jersaq bil-mod il-mod lejn is-soluzzjoni.

Ghalikom Nieqaf Ftit

Diska li jmiss hija mill grupp ta sebajnijeit The followers. Marufin hafna ghad diski bhal Nanna Beat, Nannu stil, Niftkar fik, Geraldine, kien zball tieghek u hafna ohrajn. Min skont li jghidli missiri, li kien il kitarrist ta dan il grupp, ma kellomx weekend liberu ghal snin shah meta kienu jdoqqu gio tiegijit, avvenimenti mill forzi armati inglizi, sahansitra mamudijai wkoll. Nahseb taqblu li liktar diska ghal qalb hafna nies tibqa

Niftakar fik

Il kantant li jmiss huwa Dominic Grech li twiled fi 3 April 1950 gewwa Victoria Ghawdex. Kien maruf bhala il kantant u il kittieb tal grupp Ghawdxi The Tramps, .

Bhala kantant Dominic ha sehem fhafna festivals kemm Malta kif ukoll gewwa Ghawdex. Il grupp the Tramps gie iffurmat fnofs is sittinijit u kin manigjat min certu wiehd George Said imsejjah id dias. Huma irrekordjaw lewwel diski tahhom fl1974 

Flsitess zmien The Tramps marru jdoqqu gewwa ilKanada u regaw marru jdoqqu wkoll sentejn wara. Marru wkoll gewwa lawstralja in 1981.

The Tramps kienu laktar grupp popolari gewwa ghawdex. Liktar diski famuzi tahhom kienu Xemx u inti djamant 

Lahhar li daqqu flimkin kin fdicembru ta 2004 fkuncert li kinu jghamlu kull sena ghal dawk lahhar 25 sena

Domnic hallina 23 ta Awwisu ta 2005 fleta ta 55 sena

Ghalikom Xemx

Lahhar kantant tal lum huwa Freddie Portelli li twield fil 5 ta Mejju 1944. Freddie kien kantawtur u kienu il fundatur tal grupp The Malta Bums. Bhala grupp huma daqqew gewwa lAmerica, Canada u Germanja ghal 5 xhur shah u wara li gew Malta 1966 huma kitbu id diska Viva MAlta u wara Mur Hallini. Id diski bdew jindaqqu gewwa L Australia, Canada, America u anke gewwa Lingilterra Freddie kienu ukoll leader tal band Black train

Ghalikom Viva Malta

Comments